REGULAMIN UCZESTNICTWA W MIĘDZYPOKOLENIOWYM FESTIWALU LITERATURY DZIECIĘCEJ OJCE I DZIATKI 2020

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin uczestnictwa w Międzypokoleniowym Festiwalu Literatury Dziecięcej Ojce i Dziatki  (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach festiwalowych w roku 2020 r. 
 2. Organizatorami wydarzeń festiwalowych jest Fundacja Czas Dzieci  z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Felicjanek 10/ 17, NIP: 676-245-29-79, REGON: 122518892, KRS: 0000410331.
 3. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Jeśli skorzystanie z bezpłatnych wydarzeń wymaga wejścia do płatnego obiektu (np.Molo w Sopocie) , uczestnicy pokrywają ten koszt z własnych środków.
 4. Na spotkania festiwalowe obowiązują zapisy mailowe pod adresem mailowym: rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl 
 5. Na warsztaty i spotkania autorskie, wpuszczane są jedynie osoby, które zapisały się na nie drogą mailową. Nie ma możliwości skorzystania z warsztatów, bez dokonania zapisu.
 6. Przed wejściem na spotkanie każdy z uczestników jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem wydarzenia.
 7. Opiekun osoby niepełnoletniej jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dyscyplinę dziecka, które jest pod jego opieką.
 8. Każdy uczestnik wydarzeń festiwalowych musi wypełnić ankietę zdrowia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na upublicznienie jego wizerunku w materiałach video i zdjęciach (fotorelacja z wydarzeń). W imieniu osoby niepełnoletniej taką zgodę podpisuje opiekun prawny.
 9. Bezwzględnie należy stosować się do wszelkich uwag i zaleceń pracowników ochrony oraz pracowników organizatora. Bagatelizowanie uwag ekipy festiwalowej spowoduje usunięcie z sali warsztatowej bez możliwości powrotu.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania wydarzeń festiwalowych w przypadku wznowienia pandemii wirusa SARS- Cov- 2 oraz z przyczyn losowych.

§ 2 Zasady bezpieczeństwa podczas organizacji wydarzeń 

 1. Podczas uczestnictwa w wydarzeniach w zamkniętym budynku zarówno rodzice jak i dzieci powyżej 4 roku życia powinny zakryć nos i usta. Osoby zwolnione z obowiązku zakrywania ust lub nosa: dzieci poniżej 4 roku życia, osoby z chorobami układu oddechowego, osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym oraz osoby  starsze  60+, które z powodu osoby z powodu stanu zdrowia nie są w stanie nosić maseczki.
 2. Uczestnicy wydarzeń korzystają ze swoich maseczek ochronnych/ przyłbic lub chust ochronnych podczas wydarzenia. Organizator zapewnia środki ochrony osobistej: płyn dezynfekujący, mydło i dostęp do bieżącej wody.
 3. Spotkania i warsztaty festiwalowe w obiektach zamkniętych, będą odbywać się z ograniczoną ilością uczestników. Na jednego uczestnika lub kilku uczestników (w przypadku rodziców z dzieckiem mieszkających wspólnie) będzie przypadać co najmniej 10 m2:
  • 16 osób + 2 osoby prowadzące (w obiektach do 300 m2),
  • 18 osób + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 301 do 600 m2),
  • 24 osoby + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 601 do 1000 m2),
  • 32 osoby + 3 osoby prowadzące (w obiektach powyżej 1000 m2).
 4. Podczas wydarzeń organizowanych w otwartej przestrzeni uczestnicy nie muszą zasłaniać nosa i ust pod warunkiem zachowania 2-metrowego odstępu od innych. Należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi. Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.
 5. W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, w trakcie epidemii w Polsce zakazane jest zbieranie autografów od autorów po spotkaniach. Wspólne zdjęcia  możliwe są jedynie za zgodą autora i z zachowaniem wymaganego odstępu 2 metry.
 6. Zabrania się wstępu na wydarzenia osobom:
  • znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu, 
  • posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu, 
  • zachowującym się agresywnie lub w sposób, który zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
  • niestosownie lub niekompletnie ubranym (strój kąpielowy, brak koszuli,itp.,)
  • które, w okresie ostatnich 14 dni przebywały w rejonach transmisji koronawirusa (lista publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl),
  • mającym kontakt w okresie ostatnich 14 dni z osobą u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS Cov-2,
  • z gorączką powyżej 38 C,
  • kaszlącym i z dusznościami.

§ 3 Wytyczne dla pracowników pracujących przy organizacji MFLD Ojce i Dziatki

 1. Pracownicy organizatora i obsługi wydarzenia mają obowiązek używania środków ochrony osobistej (tj. rękawiczek, maseczek lub przyłbic ochronnych, również muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących). W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracowników organizatora wydarzenia lub uczestnika zostaną bezzwłocznie wdrożone procedury przewidziane przez GIS.
 2.  Szczegółowe wytyczne dla pracowników:
 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków w obiekcie zamkniętym.
 • Na świeżym powietrzu zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, od dzieci 3 metry).
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

§ 4 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi/uczestnika

 1. Obowiązkowe zapoznanie personelu z wytycznymi związanymi z zakażeniem koronawirusem przed wydarzeniem (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Osoba ta powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min 2 m.
 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. W przypadku gdy któryś z uczestników wydarzenia zachoruje, organizator jest zobowiązany przekazać listę osób biorących udział w wydarzeniu, w którym osoba zarażona brała udział do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

§ 5  Klauzula dotycząca wizerunku i danych osobowych 

1. Uczestnicy festiwalu udzielają pozwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych  i nagraniowych w związku z udziałem w festiwalu. 

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów na potrzeby organizacji festiwalu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora festiwalu.

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Wejście na wydarzenie festiwalowe jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.festiwalliteraturydzieciecej.pl i do wglądu u organizatora wydarzenia.

error

Obserwujcie nas i subskrubujcie nasze kanały :)

YouTube
YouTube
Instagram